You are born with stardust

*Scroll down for Swedish* You know when you look into a child's eyes and you can see a spark. It’s like a light, a curiosity, a pure force of energy. Their glancing eyes carry some kind of secret and they just can't in any possible way hide their curiosity of life. I’m gonna call this stardust.


I would like to describe this as something bigger than us. Not in any way something religious, just as simple as that we all have a purpose, a reason as to why we're here. We have something in us that seeks us, something we are meant to do, that which if we find it and pursue it, inevitably will make us shine inside out. We will be the best version of ourselves. We will be the stars that we can be.


The people that you look up to; singers, entrepreneurs or maybe your best teachers - why do you look up to them? They shine brighter than others simply because they have found what they are meant to do. They have found their purpose in life and they are living it. They have found themselves and fully embraced themselves.

These people you look up to are so good at being themselves that also - they couldn't ever be compared to others. How could it ever be possible to compare for example Oprah’s way of being herself to Steve Jobs's way of being himself? They both shine, just in their own way. For that reason they can’t be touched. They are unbreakable. They are unique. This also goes for you and that's why you should never try to be anything else or anything less than yourself.


Mark Twain once said ”the two most important days of your life are when you are born and the day you find out why”.

I would argue that the third best day is the day when your momentum meets your purpose. The day you actually start living your ’why’ - your purpose. Because it's not enough to 'just' get to know yourself and find your purpose, you also have to fully embrace whatever that is to be able to live it. Your daily goal should be to always strive to be more of you.


So what's your purpose? Your stardust?

The only way to find your purpose is to get to know and embrace yourself. It all comes down introspection and time as well as trial and error. If you look into it there’s a reason as to why certain things happen to you, why certain things come naturally to you and why you urge doing some things more than others. The faster you can find out what it is, the faster you will be able to sincerely feel fulfilled and happy. And not in any fake way where 'fulfilled and happy' means you can buy something or have something from the outside make you 'happy'. This purpose of yours doesn’t have anything to do with fame or wealth. It's true genuine happiness, a warm feeling of gratitude, passion and love. Though in many cases the money or sometimes fame comes with you being and doing you. Other people will see you shine and they will be intrigued, the same way you are intrigued by the people you look up to today.


So if it all comes down to getting to know yourself, you have to ask yourself questions and you have to listen carefully - what are you trying to say? Also you have to be completely honest with yourself. And really - why would you want to lie to yourself? You’re the only one who’s gonna suffer from the results of that. Though we are really good at lying to ourselves because maybe we find it difficult, weird or just ”impossible” to live life in a certain way or do certain things. But HOW could it be impossible? Nothing is impossible. If Obama could be president, really you can also be whatever it is that you want to be.


I feel as if we really could solve some huge world problems if we could all ’find ourselves’ and what it is that we’re meant to do. There’s so much frustration and anger coming into this, spilling over in everything from relationships to our mental health (aka depression) and hate towards other people. This is also why so many old people are bitter, I mean imagine the sorrow of lying on your death bed knowing you were born with stardust, but you never let it out. You didn’t have the courage enough to pursue it. You were scared. You didn't become the star you could have and were meant to become. And all you want now is to be able to live your life over again, with your one purpose of finding your purpose.


Don’t do that to yourself. Don’t let yourself go to waste. Embrace yourself, seek your stardust and shine like you’re supposed to. You are the only one that can take responsibility for this. Don’t let anyone dull your sparkle and especially not yourself.

 

Du är född med 'stardust'

Du vet när man kollar ett barn i ögonen och kan se en glimt i deras ögon. Det är som ett ljus, en nyfikenhet, en ren kraft och energi. Deras glittrande ögon bär på någon slags hemlighet och de kan inte på något sätt dölja sin nyfikenhet på livet. Jag väljer att kalla det för 'stardust'.


Jag skulle vilja beskriva det här som något större än oss. Inte på något sätt något religiöst, bara så enkelt som att vi alla har ett syfte och en anledning till att vi är här. Vi har alla något inom oss som söker oss, något vi är menade att göra. Om vi hittar det, följer det och uppnår det, kommer det helt oundvikligt få oss att skina från insidan och ut. Vi kommer att bli den bästa versionen av oss själva. Vi kommer att bli de stjärnor som vi kan vara. Människorna du ser upp till; sångare, entreprenörer eller kanske dina bästa lärare - varför ser du upp till dem? De skiner starkare än andra av den anledningen att de har hittat vad de är menade att göra. De har hittat sitt syfte i livet och de lever sitt syfte. De har hittat sig själva, accepterat sig själva och lever ut allt vad de är. De har blivit bäst i världen på att vara sig själva.

De människor som du ser upp till är så bra att vara sig själva att de omöjligt kan jämföras med någon annan. Hur är det exempelvis möjligt att jämföra exempelvis Oprah's sätt att vara sig själv på - med Steve Jobs's sätt att vara sig själv på? De båda skiner i sin storhet, men på sitt eget sätt. Av den anledningen kan inget heller röra dem i ryggen. De är oförstörbara. De är unika. Det här gäller också dig och det är därför du aldrig ska försöka vara något annat eller något mindre än dig själv.


Mark Twain sade en gång”de två viktigaste dagarna i ditt liv är dagen då du föddes och dagen då du förstår varför”.

Jag skulle vilja säga att den tredje bästa dagen är då ditt momentum möter ditt syfte. Dagen du faktiskt börjar leva ditt syfte. För det är inte tillräckligt att 'bara' lära känna sig själv och hitta sitt syfte, du måste också helhjärtat acceptera det och dig själv för att kunna leva det. Ditt mål med varje dag borde vara att alltid sträva efter att vara mer av... du.


Så vad är ditt syfte? Din 'stardust'?

Det enda sättet att ta reda på ditt syfte är att lära känna och acceptera dig själv för den du är. Det handlar om introspektion tillsammans med tid, försök och misstag.

Om du tänker efter så finns det en anledning till att vissa saker händer dig, varför andra saker kommer naturligt för dig och varför du har en instinkt och begäran av att göra vissa saker mer än andra. Ju snabbare du kan lista ut vad det är, desto snabbare kan du uppriktigt känna dig lycklig. Och när jag säger 'lycklig' menar jag inte på något sätt att du kan köpa något eller hitta något annat utanför dig som gör dig 'lycklig'. Ditt syfte har ingenting att göra med berömmelse eller rikedomar. Det är genuin lycka, en varm känsla av tacksamhet, passion och kärlek. Däremot kommer pengar och kanske även berömmelse med just det - att du är du. Precis på samma sätt som du fascineras av andra människor som skiner i sitt fulla jag, kommer andra att fascineras av dig när du gör detsamma.


Så om allt handlar om att lära känna dig själv så måste du ställa dig själv frågor och du måste lyssna noga - vad är det du försöker säga? Du måste också vara helt ärlig mot dig själv. Och jag menar, varför skulle du vilja ljuga för dig själv? Du är den enda som kommer att lida av konsekvenserna av det. Trots det är vi väldigt bra på att ljuga för oss själva. Kanske för att det är svårt, klassas som konstigt eller bara "omöjligt" att leva livet på ett visst sätt eller göra vissa saker. Men HUR är det omöjligt? Inget är omöjligt. Om Obama kunde bli president så kan du på riktigt också bli precis det du vill bli.


Jag känner att vi verkligen skulle kunna lösa stora världsproblem om vi alla kunde 'hitta oss själva' och vad det är vi är menade att göra. Det är otroligt känsloladdat och det finns så mycket ilska i det här som spiller över i allt från relationer till vardagligt välmående (aka depression) och allmänt hat mot andra människor. Det här är också varför många gamla människor är bittra, jag menar föreställ dig sorgen att ligga på din dödsbädd vetandes att du var född med 'stardust', men att du aldrig levde ut det. Du var rädd. Du blev inte den stjärna som du kunde och var menad att bli. Allt du önskar nu är att du kunde leva om ditt liv igen, med det enda syftet att hitta och leva ut ditt syfte.


Gör inte så mot dig själv. Låt inte dig själv gå till spillo. Sök dig själv och det du är menad att göra, sök din 'stardust' och skin precis så starkt som du kan göra. Du är den enda som kan ta ansvar för det. Låt inte någon annan släcka din gnista och speciellt inte du själv.