How you know you need to make a change

Uppdaterat: 29 dec. 2018

*Scroll down for Swedish* You may already feel that you need to makde some kind of change in your life if you’re reading this. Maybe you haven't found anything you are passionate about, you feel dissatisfied with your everyday life or you feel generally down. There are simple signs as proof of it, for example that you're tired and sad when you come home from work, you may be ’sick’ a little too often or feel that life kind of lacks meaning. I felt all of that without doing anything about it for a long period of time, I thought it was normal and that ’well, I guess this is how it’s supposed to be'.


In the end, you must realize and acknowledge for yourself that something is wrong in order to make a change and sometimes it helps to hear it from someone else. I mentioned in the first post that I went to different psychologists when I was the most depressed, there I had to do a task that I thought I would share:

Divide this dart board into four parts (like the numbers are placed - vertical and horizontal). Let every quarter of the board represent an area of ​​your life. Call one ’work’, one ’friends’, one ’family’ and one ’health’. Then draw a "dot" on the number line 1-9, in the figure that would represent the quality of each area of ​​your life.

So if you love your job, you are paid well and think it is fun / it gives you value - then you will grade that area a nine. If you hate your job and almost cry yourself to sleep, yeah then it’s a one.


Then ask yourself the question, what is it that makes, for example, the job section rate only a one? Analyze what it is that's not working and what you need to fix. Is it perhaps that you are bound to a specific place, you think that you work for too many hours, have too little / much responsibility or don't get the appreciation you deserve?

For life to be rewarding, none of these four areas can be near a one in rating. When I did this exercise and realized that my "job part" was kind of a one, it really made me think.


Here are some other general warning signals:

- You ask yourself questions like; 'Is this all?' 'Is this how it's supposed to feel'?

- You run away from life into other things to avoid thinking, for example Netflix or partying. You "waste" your time watching series or maybe you drink

- You push away those who wish you well and you don't want to listen to what they have to say. At the same time, ignoring your feelings is actually making you feel angry / sad

- You lack energy because your lifestyle sucks it out of you

- You become jealous of others who live a certain type of lifestyle because you also want to


BUT you also have the keys here!

- In what situations do you ask the questions 'is this all?' 'Is this how it's supposed to feel'? Is it about your relationship? Your job? That's what you need to change

- When do you escape from what? Don't run away next time - meet your fears in that moment

- What kind of conversations do you come across and what advices don’t you wanna listen to because it makes you stressed out? These are the conversations you must have with yourself

- What have you been doing the days where you lack of energy? That's what the thief is

- What people and what lifestyle are you envious of? That is the life you want for yourself


Talk to yourself and be honest. You have to admit that you need a change to make it happen.


Upcoming post will be about how to dare to take the step towards change!


 

Hur vet du att du behöver en förändring?


Förmodligen känner du kanske redan att du behöver en förändring om du läser det här. Du har inte hittat något du är passionerad för, känner dig missnöjd med vardagen eller allmänt nere. Det finns ju enkla tecken som bevis på det, exempelvis att du är trött och nedstämd när du kommer hem från jobbet, du kanske sjukskriver dig lite för ofta och känner att livet saknar mening. Jag kände så utan att egentligen göra något åt det under en lång period, jag tänkte att det var normalt och att 'det är väl så här det är'.


I slutändan måste man inse och erkänna för sig själv att något är fel för att kunna göra en förändring och ibland hjälper det att få höra det från någon annan. Jag nämnde i första inlägget att jag gick till olika psykologer när jag var som mest deprimerad, där fick jag göra en uppgift som jag tänkte dela med mig av:


Dela upp den här piltavlan i i fyra delar (så som siffrorna står vertikalt och horisontellt). Låt varje kvarts piltavla representera ett område i ditt liv. Döp en till jobb, en till vänner, en till familj och en till hälsa. Rita sedan ut en "prick" på sifferrad 1-9, där siffran representerar kvaliteten på respektive område av ditt liv.

Så om du älskar ditt jobb, du har bra betalt och tycker att det är roligt/ger dig mening - då graderar du det området en nia. Om du avskyr ditt jobb och typ gråter dig till sömns, ja då är det en etta.


Ställ sedan dig själv frågan, vad är det som gör att exempelvis jobb-sektionen är en etta? Analysera vad det är som inte funkar och vad du skulle behöva åtgärda. Är det kanske att du är låst till en specifik plats, tycker att du jobbar för många timmar, har för lite/mycket ansvar eller inte får någon uppskattning?

För att livet ska vara givande så kan inte någon av de här områdena befinna sig nära ettan. När jag gjorde den här övningen och insåg att min "jobbdel" var typ en etta så fick det mig verkligen att tänka.


Här är några andra generella varningstecken på att du är fel ute: - Du ställer dig själv frågor som; 'är det här allt?' 'är det såhär det ska kännas'?

- Du flyr in i andra saker för att slippa tänka, till exempel Netflix eller festande. Du "slösar bort" din tid

- Du stöter bort de som vill dig väl och orkar inte lyssna på vad de har att säga, samtidigt ignorerar du dina känslor och det gör dig arg/ledsen

- Du saknar energi eftersom din livsstil suger ut den ur dig

- Du blir avundsjuk på andra som lever ett visst typ av liv, eftersom du egentligen också vill


MEN här har du också nyckeln! - I vilka situationer ställer du dig frågorna 'är det här allt?' 'är det såhär det ska kännas'? Handlar det om din relation? Ditt jobb? Det är det du behöver förändra

- När flyr du och från vad? Fly inte nästa gång - möt dina rädslor i den stunden - Vad är det för konversationer du stöter bort och inte orkar lyssna på eftersom det gör dig stressad? Det är de konversationer du måste ha med dig själv

- Vad har du gjort de dagarna du känner dig energilös? Det är det som är tjuven

- Vilka människor och vilken livsstil är du avundsjuk på? Det är livet du själv vill ha


Prata med dig själv och var ärlig. Du måste erkänna att du behöver en förändring för att det ska kunna hända.


Kommande inlägg kommer handla om hur man vågar ta steget!